martes, 23 of julio of 2024

Exemples de projectes realitzats per Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI)

Les actuacions haurien de fer front a les mancances i problemes estructurals de les empreses o intentar posicionar-les millor davant la conjuntura actual.

D’acord amb la diagnosi del sector per part de l’OPI a l’any 2006:

 • Problemes estructurals: escassa cultura estratègica, poca diferenciació en disseny, poca inversió en marketing, escassa internacionalització, poca flexibilitat productiva i alt nivell d’incidències.
 • Problemes conjunturals: concentració creixent de la distribució amb increment del seu poder davant el fabricant i fort increment de les importacions

Es tractarà preferentment d’actuacions en les que participarà un grup d’empreses interessades, bé per aprofitar economies d’escala, bé per cercar sinèrgies entre empreses complementàries.

A continuació relacionem, a tall d’exemple, actuacions que d’altres agrupacions d’empreses innovadores del sector fusta i moble i d’altres han posat en marxa.

Internacionalització

 • Plataforma d’exportació: Associació entre empreses fabricants complementàries (no competència directa amb el mateix tipus de producte) per a treballar sota un concepte hàbitat una marca comuna (o mantenint les marques inicials) en l’estranger.
 • Compres/externalització al Sudest Asiàtic: Associació entre empreses fabricants complementàries per a l’adquisició de components o la subcontractació de processos.

Marketing

 • Potenciació canals alternatius a la distribució tradicional: contract
 • Segell de qualitat/origen per aprofitament actiu marca ‘Barcelona’
 • Plataforma B2C
 • Observatori de mercat

Producció

 • Ús sistemes millora organització producció: lean management
 • Projectes R+D+I nous materials
 • Difusió eines TIC

Reducció costos

 • Central de compres serveis o matèries primeres
 • Central logística

Disseny

 • Promoció de l’ecodisseny i l’ecoetiquetatge
 • Disseny de prestigi / Premis de disseny / Publicitat blanca sector

Formació

Contractació de formació específica que ara no existeix:

 • Master per a directors d’empreses de fabricació de mobiliari
 • Formació permanent per a directius (estratègia, marketing, organització)
 • Formació permanent per a tècnics (oficina tècnica, producció)