lunes, 22 of julio of 2024

Hàbitat.NET

Capacitació d’empreses del moble per a un ús eficient de les xarxes socials com a factor de competitivitat en la societat de la informació.

El projecte HÁBITAT.NET ajudarà a les empreses del sector a millorar les seves capacitats de màrqueting amb una utilització eficient de les Xarxes Socials el que reportarà beneficis directes per a les empreses a mitjà i llarg termini tant en el seu posicionament de marca com de mercat i, per tant, repercutirà en una millora directa en la posició competitiva de les empreses participants.

En l’última dècada, la distribució minorista de productes hàbitat s’ha anat concentrant seguint la mateixa tendència que la resta de la distribució. Així els distribuïdors han anat adquirint més poder davant els fabricants, la qual cosa ha provocat que no s’hagi permès el desenvolupament de les diferents marques, impedint la identificació dels productes amb els seus respectius fabricants i provocant un allunyament del consumidor.

Estudis recents demostren que Internet s’ha convertit ja en la primera font d’informació per als consumidors de productes de l’hàbitat. La paraula «mobles» és introduïda en els principals cercadors més de 6 milions de vegades al mes i «decoració» 5 milions. Per això les empreses del sector tenen una gran oportunitat de potenciar les seves marques.

Davant aquest canvi de paradigma, les empreses no han de quedar-se passives i han d’aprofitar l’oportunitat, però la falta d’eines els impedeix iniciar una estratègia de comunicació eficient amb el consumidor final per generar avantatges competitius mitjançant el desenvolupament de les marques dels fabricants.

Projecte Hàbitat.NET - Xarxes socials

OBJECTIUS:

Generació d’avantatges competitius per la millora de la imatge en Internet de les empreses participants mitjançant una estratègia de comunicació i un ús eficient de les eines de la web 2.0
• Potenciar la marca dels fabricants de mobles i crear un corrent d’opinió favorable aquests
• Adquisició de capacitats per relacionar-se amb consumidors finals per a l‘obtenció d’intel·ligència de mercat

METODOLOGIA:

• Fase 1

  • Consultoria individualitzada per a l‘anàlisi de la situació de cadascuna de les empreses, quant a la seva estratègia de màrqueting i la comunicació en Internet
  • Benchmarking sobre millors pràctiques d’altres empreses relacionades o no amb el sector hàbitat/mobles en l’ús d’Internet com a eina de màrqueting i canal de comunicació amb el consumidor final
  • Diagnòstic mitjançant l’elaboració de l’anàlisi DAFO treballant l’anàlisi interna per a la detecció de punts forts i febles, i l’anàlisi externa per a la detecció d’amenaces i oportunitats.

Fase 2

  • Establiment d’objectius i elaboració de l’estratègia a seguir de manera individualitzada per cada empresa
  • Elaboració del pla de comunicació (Social Mitja pla) para cadascuna de les empreses
  • Elaboració d’un quadre de comandament amb els indicadors clau que hauran de mesurar-se durant la implantació del pla
  • Reunions de grups de treball per a capacitació de les empreses en l’ús de les eines de la web 2.0

Fase 3

  • Acompanyament de cada empresa en l’execució del pla de comunicació

Aquest projecte contarà amb la participació de 7 empreses del sector hàbitat i la col·laboració de dos centres tecnològics. A més a, és un projecte en el qual es realitzarà una intensa labor de difusió dels resultats. Per això, s’espera que serveixi d’efecte tractor a altres empreses del sector no participants.

Les empreses interessades en participar al projecte han de contactar amb:

Antoni Zaragoza (marketing@amicmoble.org) Tel. 648 743 312 / 977 099 421