miércoles, 22 of mayo of 2024

Informe anual fusta i moble 2013

informe-fusta-i-moble-2013Recentment s’ha presentat l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya en 2013. En l’apartat corresponent a la fusta i el moble es fa una ullada al sector a Catalunya, la seva evolució al 2013 (tant dels sectors com dels subsectors), es repassen els esdeveniments empresarials més importants i es plantegen les estratègies competitives més adequades.

Tot i que aquí anem a destacar els punts més importants, et pots descarregar el pdf amb tot el informe complet sobre fusta i moble.

Pel que respecta al sector fusta i moble en general, Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més ocupats en aquest sector però, tot i això, té unes dimensions més aviat modestes a casa nostra. El sector de la fusta i el moble català presenta una estructura molt atomitzada resultat de l’origen familiar de les empreses, les baixes barreres d’entrada dels nous productors, l’escassa participació del capital estranger i la possibilitat d’organitzar-se en districtes industrials. Només l’1% de les d’empreses de fusta i moble tenen 50 ocupats o més i la dimensió mitjana és de 6,5 ocupats.

La rendibilitat del sector de la fusta i moble (calculada com el resultat de l’exercici sobre el volum de negoci) el 2012, últim any amb dades disponibles, va ser negativa (–1,6%) i l’esforç innovador en el sector del moble es pot considerar modest amb relació al conjunt de la indústria.

Quant al subsector del moble, geogràficament, l’activitat està molt concentrada a les comarques del Montsià, on destaca el municipi de la Sénia, i al Vallès Oriental, on destaca La Garriga, considerades clústers del mobiliari a Catalunya.

En quant a l’evolució del sector en 2013, l’informe destaca que les vendes a l’estranger en el sector de la fusta i el moble suposen aproximadament un 23,8% del volum de negoci (EIE), xifra gens menyspreable atesa la importància del sector exterior per compensar la disminució de la demanda interna.

Ja en el subsector concret del moble es fa notar que la fabricació de mobles (CCAE 31) constitueix un subsector molt arrelat a Catalunya i representa aproximadament la meitat del sector de la fusta i el moble.

L’informe tampoc oblida destacar els esdeveniments empresarials més importants, entre els que hi ha la menció a CENFIM, als projectes d’aquest Centre InteriHOTEL i ECO4VET, així com a la importància de la cadena de custòdia.

Finalment, en l’informe es destaquen les estratègies competitives d’empreses europees al sector del moble segons l’informe Wooden Furniture de la CE que analitza els models i les estratègies competitives dutes a terme per les empreses del sector a la UE: la diferenciació amb relació als competidors, l’establiment d’un preu d’èxit, la innovació de producte i de procés per a a augmentar la competitivitat i reduir els costos, el desenvolupament de mobles ecològics, l’ecoetiquetatge, la reducció dels terminis de lliurament, exportar cap a mercats emergents o l’estratègia de comunicació més enllà de la publicitat

Així doncs, en conclusió, segons l’informe Wooden Furniture de la CE, els mobles han de complir diversos criteris bàsics per satisfer el comportament del consumidor: comoditat, funcionalitat i ser assequibles, adequats per al seu propòsit, tenir un nivell mínim de qualitat i han de tenir espai suficient. D’altra banda, cada vegada més consumidors prenen la sostenibilitat com un factor rellevant en les seves decisions. D’acord amb estudis previs sobre les preferències dels consumidors, els principals factors per a l’elecció de mobiliari són la qualitat, el preu i l’aparença.